LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbi” identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/5.

Piedāvājumus iesniedza:

Nr.p.k.

Pretendents

Cena EUR bez PVN

1.

SIA „MALTAS CELTNIEKS”

Finanšu piedāvājums netika vērtēts

2.

SIA  „AKVILONS Z”

39110.68

3.

SIA „VIDZEMES BŪVNIEKS”

41260.26

4.

SIA „RĒZEKNES BŪVSERVISS”

34296.67

5.

SIA „BORG”

38992.74

6.

SIA „ASKO AS”

31159.89

7.

SIA „EURO CELT D”

39941.83

8.

SIA„CELTNIECĪBAS PROJEKTU VADĪBA”

Finanšu piedāvājums netika vērtēts

9.

SIA „INTECO WOOD”

33022.79

10.

SIA „RIVIERA L”

44804.47

11.

SIA „RCR5”

Finanšu piedāvājums netika vērtēts

12.

SIA „LATGALIJA”

33876.47

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst „Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbi” identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/5 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir  SIA „ASKO AS” piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 16.05.2015. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbiem ar SIA „ASKO AS”, Reģ. Nr.42403013960.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 31 159,89 (Trīsdesmit viens tūkstotis viens simts piecdesmit deviņi eiro, 89 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute

tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par remontdarbiem Maltas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”.

CPV kods: 45453100-8(kosmētiskais remonts).

Iepirkuma veids– iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Identifikācijas numurs – RNP MPP 2016/6.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – līdz 2016.gada 25.jūlijam.

Procedūras uzsākšanas datums: 2016. gada 3.maijā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņšne vēlāk kā 2016. gada 17.maijā plkst.10.00.

Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Paziņojums par līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/449154

Iepirkuma nolikums

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbiem.

CPV kods: 45453100-8(kosmētiskais remonts).

Iepirkuma veids– iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

Identifikācijas numurs – RNP MPP 2016/5.

Paredzamais Līguma izpildes termiņš – līdz 2016.gada 10.augustam.

Procedūras uzsākšanas datums: 2016. gada 21.aprīlī.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņšne vēlāk kā 2016. gada 5.maijā plkst.10.00.

Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Paziņojums par līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/447922

Iepirkuma nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Mīkstā inventāra iegāde Maltas vidusskolas vajadzībām”, ID Nr. RNP MPP 2016/4.

Piedāvājumus iesniedza:

Nr.p.k

Pretendents

Piedāvājuma cena,

EUR bez PVN

1.

SIA “ORTI”

3768,55

2.

SIA “MAGGI”

3690,50

3.

SIA “Olana N”

3720,00

4.

SIA “ARD”

3246,00

5.

SIA “AUSTD”

3406,85

6.

SIA “SLINTEKS”

2740,96

 

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst „Mīkstā inventāra iegāde Maltas vidusskolas vajadzībām”, ID Nr. RNP MPP 2016/4 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir  SIA „SLINTEKS” piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 18.04.2016. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par mīkstā inventāra iegādi Maltas vidusskolas vajadzībām ar SIA „SLINTEKS reģ. Nr. 41503030313.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 2740,96 (Divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit eiro 96 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu tiks publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par mīkstā inventāraiegādi Maltas vidusskolas vajadzībām.

CPV kods: 39500000-0 (tekstilpreces).

Iepirkuma veids– iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Identifikācijas numurs – RNP MPP 2016/4.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – līdz 2016.gada 20.maijam.

Procedūras uzsākšanas datums: 2016. gada 4.aprīlī.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņšne vēlāk kā 2016. gada 15.aprīlī plkst.10.00

Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Paziņojums par līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/445329

Iepirkuma nolikums