LT Stable - шаблон joomla Книги

Izsoles

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 4. jūlija lēmumu ”Par 2014. gada 21. maija zemes nomas līguma Nr.24 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.16, 26 §), 2019. gada 20. septembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/806, nomā nodota zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 001 0113 – 4,32 ha platībā, 7870 001 0131 – 1,4 ha platībā, 7870 001 0282 – 3,3 ha platībā, 7870 001 0281 – 3,9 ha platībā, 7870 001 0267 – 1,5 ha platībā, 7870 001 0135 – 4,1 ha platībā, 7870 001 0134 -   3,54 ha platībā, 7870 002 0110 – 1,32 ha platībā, 7870 002 0065 – 2,5 ha platībā, 7870 002 0047- 0,7 ha platībā, 7870 003 1171 – 1,0  ha platībā, 7870 003 1259 -  0,9 ha platībā, 7870 003 2081 – 1,5 ha platībā Līgums turpina 2014. gada 21. maijā noslēgtā līguma saistības un ir spēkā līdz 2031. gada 30. novembrim.

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 18. aprīļa lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 005 0046 Maltas pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.9, 16.§), 2019. gada 16. maija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.2, 2019. gada 17. maijā noslēgts zemes nomas līgums, nomā nodota pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7870 005 0046- 1,6 ha platībā. Līgums stājas spēkā ar 16.05.2019 un ir spēkā līdz 15.05.2031.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Maltas pagasta pārvalde” paziņo, ka izsole, kas bija plānota 2019. gada 8. maijā plkst.14:00, tiek pārcelta uz 2019. gada 16. maiju plkst.14:00, Maltas pagasta pārvaldes telpās Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 78700050046 mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas  pagastu apvienība” struktūrvienība “Maltas pagasta pārvalde” paziņo, ka 2019.gada 8.maijā, plkst.14:00 Maltas pagasta pārvaldes telpās pēc adreses: Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 78700050046, mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Maltas pagasta pārvaldē pie lietvedības sekretāres pēc adreses Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2019. gada 8.maijam.

Izsoles noteikumi

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdeva kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Maltas meži” (Nr.78700050078), Rēzeknes novada  Maltas pagastā, izcērtamā platība 5,9 ha (1789,91 m3), par summu 78 513,97 EUR.

Pirkuma līgums noslēgts ar SIA “NOMIS”, reģ.Nr.LV42403015270, adrese: Andrupenes iela 53, Malta, Rēzeknes novads. 2018.gada 3.augustā.