LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu (17.05.2016)

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbi” identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/5.

Piedāvājumus iesniedza:

Nr.p.k.

Pretendents

Cena EUR bez PVN

1.

SIA „MALTAS CELTNIEKS”

Finanšu piedāvājums netika vērtēts

2.

SIA  „AKVILONS Z”

39110.68

3.

SIA „VIDZEMES BŪVNIEKS”

41260.26

4.

SIA „RĒZEKNES BŪVSERVISS”

34296.67

5.

SIA „BORG”

38992.74

6.

SIA „ASKO AS”

31159.89

7.

SIA „EURO CELT D”

39941.83

8.

SIA„CELTNIECĪBAS PROJEKTU VADĪBA”

Finanšu piedāvājums netika vērtēts

9.

SIA „INTECO WOOD”

33022.79

10.

SIA „RIVIERA L”

44804.47

11.

SIA „RCR5”

Finanšu piedāvājums netika vērtēts

12.

SIA „LATGALIJA”

33876.47

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst „Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbi” identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/5 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir  SIA „ASKO AS” piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 16.05.2015. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbiem ar SIA „ASKO AS”, Reģ. Nr.42403013960.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 31 159,89 (Trīsdesmit viens tūkstotis viens simts piecdesmit deviņi eiro, 89 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute

tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv