LT Stable - шаблон joomla Книги
Pārvaldes paziņojumi

Pārvaldes paziņojumi

!Ja vecāki neilgu laika periodu spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē, VECĀKU PIENĀKUMS ir izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus, neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks pašlaik atrodas (https://www.latvijasnotars.lv/articles/latvijas-notaru-pakalpojumi-pieejami-attalinati-iepazistiet-digitalakos-no-tiem)

!Ņemot vērā situāciju ar izglītības iestāžu slēgšanu, kā arī ierobežojumiem atstāt bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs, iespējams, var veidoties situācija, kurā vecāki neievēro Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta sestajā daļā noteikto, tāpēc Bāriņtiesa informē, ka VECĀKU PIENĀKUMS ir neatstāt bērnus līdz 7 gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, kas ir vismaz 13 gadus vecas, klātbūtnes.(Likums – https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums)

! Vecākiem rūpīgi jāizvērtē bērnu drošība ārkārtējās situācijas laikā!

Maltas Bāriņtiesas kontaktinformācija:
Juridiskā adrese: Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
e-pasta adrese barintiesa.malta@rezeknesnovads.lv, tālruņi: 64631509, 26586752, 29110985.

***

Bāriņtiesa aicina pievērst īpašu vērību NEPIECIEŠAMĪBAI APZINĀT:

  1. Vai pašvaldībā ir bērni, kuri, valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ pašlaik atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības. Vai personas, kuras uzņēmušās bērna aprūpi vecāku ceļojuma vai darba brauciena dēļ, ir gatavas un spējīgas veikt turpmāku bērna aprūpi, kā arī iegūt informāciju, kad iespējama bērna vecāku atgriešanās.
  2. Vai pašvaldībā ir bērni (visdrīzāk pusaudžu vecumā), kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts, un bērni atstāti vieni. Šādās situācijās nepieciešams apzināt bērna tuvinieku iespējas uzņemties bērnu aprūpi.
  3. Vai ir nepieciešama palīdzība bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā;
  4. Vai aizgādnībā esošo personu aizgādņi ir Latvijā un vai ir nodrošināts nepieciešamais atbalsts personai ar ierobežotu rīcībspēju

Bāriņtiesa lūdz ziņot par gadījumiem, kad bērns palicis bez vecāku gādības ārkārtējās situācijas rezultātā (vecāks ir ārzemēs vai saslimis), lai risinātu jautājumu par bērna personisko interešu un aizsardzību nodrošināšanu.

Bāriņtiesa gatava uzklausīt vai saņemt informācijupar iespējamiem bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību pārkāpumiem, kā arī nekavējoties nodrošināt informācijas pārbaudi, ja tiek saņemtas ziņas par iespējamu vardarbību vai cita veida apdraudējumu bērna veselībai, dzīvībai vai attīstībai.

Bāriņtiesa lūdz izglītības iestādes, ģimenes ārstus, sociālos darbiniekus un citas iestādes vai organizācijas nekavējoties ziņot, ja kāda rīcībā ir informācija par bērnu, kurš palicis bez likumiskajiem pārstāvjiem, vai aizgādnībā esošu personu, kuras aizgādnis atrodas ārpus Latvijas.

Tā kā valstī ir ieviesta ārkārtas situācija (ar mērķi ierobežot koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību) un mācības visās izglītības iestādēs uz laiku ir pārtrauktas, nodrošinot mācību procesa norisi attālināti, atgādinām, ka ir  aizliegts bērnus līdz septiņu gadu vecumam atstāt bez pieaugušo uzraudzības.

Arī tad, ja bērns ir sasniedzis septiņu gadu vecumu, vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem rūpīgi jāizvērtē viņa spējas un prasmes parūpēties par sevi. Ar bērniem jāpārrunā arī visi potenciālie drošības riski un rīcība apdraudējuma gadījumā, paskaidrojot, kā katrā konkrētā gadījumā rīkoties, lai saņemtu palīdzību, jo jāatceras, ka visbiežāk bērni traumas gūst tieši mājās, vecāku prombūtnes vai neuzmanības gadījumos.

Likums mūsu vietā nevar izvērtēt reālo situāciju mājās, tuvējā apkārtnē. Vecākiem vidi mājās vajadzētu izvērtēt ar kritisku skatu – vai telpās un ārā nav nedrošu konstrukciju, vai pagalms aprīkots ar žogu, vai bīstamie priekšmeti (asie naži, sadzīves ķīmija, sērkociņi u. c.) atrodas bērniem nepieejamās vietās. Pagalmā svarīgi izvērtēt, vai akas ir droši noslēgtas, vai vārtiņi vienmēr ir rūpīgi aizvērti, vai pagalmā nav bīstamu konstrukciju u.tml. Ja pastāv kādi riski, par tiem jārunā un iespēju robežās tie jānovērš.

Mazākus bērnus var pieskatīt pusaudži, kas sasnieguši 13 gadu vecumu, tomēr arī šajos gadījumos vecākiem jānovērtē bērna brieduma pakāpe un prasmes, kā arī ļoti skaidri jāizrunā pieskatāmo bērnu vajadzības un drošības apsvērumi. Arī ar lielākiem bērniem vecākiem vajadzētu izrunāt rīcību un uzvedību krīzes apstākļos, piemēram, aicinot nepulcēties lielās grupās, ievērot drošības apsvērumus.

Bērnus uz pirmsskolas izglītības iestādi aicinām vest tikai tad, ja nav iespējamas citas pieskatīšanas iespējas, un jārēķinās, ka grupā būs dažāda vecuma bērni.

VECĀKI ir atbildīgi par bērniem!

Lai šajā situācijā iespējami labi gādātu par bērnu drošību un labklājību, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija lūdz bērnu vecākus vai likumiskos pārstāvjus rūpīgi izvērtēt katru konkrēto situāciju un atbildīgi pieņemt lēmumus bērna vislabākajās interesēs.

Aicinām vecākus rūpīgi izvērtēt bērnu drošību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

Sagatavots pēc VBTAI un preses materiāliem

Valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. Maltas pagastu apvienība un tās struktūrvienības (Feimaņu, Lūznavas, Maltas, Ozolaines, Pušas, Silmalas pagastu pārvaldes) iedzīvotāju iesniegumus un citus dokumentus pieņems TIKAI ELEKTRONISKĀ VEIDĀ.

Cienījamie Maltas pagasta iedzīvotāji! 11. martā plkst. 16.00 tiekat aicināti uz kopsapulci Maltas pagasta pārvaldes zālē.

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome ir sabiedriski aktīvu cilvēku grupa, kas pārstāv pagasta iedzīvotāju intereses un darbojas uz brīvprātības principa, veido sabiedrisko domu pagastā. Tā tiek ievēlēta iedzīvotāju kopsapulcē uz 4 gadiem un darbojas, pamatojoties uz Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikumu.

Konsultatīvā padomes otrais sastāvs (15 cilvēki) tika ievēlēts 2016. gada 8. martā. Pirmajā sēdē 10. martā partāspriekšsēdētāju ievēlēja Mariju Podnieku, par vietnieku Juri Dombrovski, par sekretāri Intu Buli. 2017. gada 8. februārī, atkāpjoties no amata Marijai Podniekai, par priekšsēdētaju tika ievēlēts Juris Dombrovskis, bet par vietnieku – Jānis Šaudiņš.

Šo četru gadu laikā padome par galveno prioritāti bija izvirzījusi Maltas ciema un pagasta labiekārtošanu, sporta un kultūras dzīves uzlabošanu. Tika iedibināta jauna tradīcija – sēdes rīkot Maltas pagasta iestādēs, kuru laikā tika vērtēts iestāžu darbs no iedzīvotāju skatupunkta, kā arī apspriestas problēmas šo iestāžu darbības nodrošināšanā.

Pieaicinot Sociālo dienestu,Bāriņtiesu, Valsts policijasnepilngadīgo lietu inspektori, Maltas vidusskolas sociālo pedagogu, daudz runāts par Maltas vidusskolas izglītojamo pārkāpumiem, iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, stundu neapmeklēšanu, klaiņošanu un citām sociāla rakstura problēmām.

Pēc iedzīvotāju iniciatīvas, tika risināts jautājums par doktorāta pārcelšanu uz Maltas pagasta bijušajām telpām. Šajā jautājumā tika uzklausīti arī Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja M.Švarca, izpilddirektora J.Troškas, pagasta pārvaldes vadītāja V.Skudras, kā arī Maltas ģimenes ārstu viedokļi, priekšlikumi un vēlmes.

Sadarbībā ar Maltas pagasta pārvaldi un attiecīgo jomu speciālistiem runāts par dažādiem jautājumiem:

·  realizētajiem un pašlaik īstenojamiem projektiem Maltas pagastā;

·  Maltas pagasta pārvaldes apbalvojumu piešķiršanu un kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai Rēzeknes novada pašvaldībā;

·  Maltas ciema 80 gadu jubilejas svinību plānošana un organizēšana;

·  sporta un kultūras pasākumi Maltas pagastā;

·  Maltas pagasta ceļu uzturēšana un ielu apgaismojums;

·  sporta stadiona uzturēšana;

·  katru gadu iedzīvotāju konsultatīvā padome ir iesaistīta Maltas pagasta budžeta plānošanā un apstiprināšanā.

Katrā sēdē tika izskatīti Maltas pagasta iedzīvotāju iesniegtie jautājumi, priekšlikumi un sūdzības, kas galvenokārt skāra: Maltas pagasta ceļu un ielu sakārtošanu, apgaismojumu, sabiedriskokārtību, papildu pāreju ierīkošanu Maltā; tika atbalstīts arī iedzīvotāju priekšlikums Maltas ciema ielas vienam posmam piešķirt nosaukumu “Klāras Kondrovas iela”; pēc iedzīvotāju konsultatīvās padomes ierosinājuma jaunā gada sagaidīšanā tika iedibināta jauna tradīcija – pirms salūta pārvaldes vadītājs V. Skudra aicina visus uz svinīgu svētku uzrunu un pēc tam – tradicionālo salūtu.

Ja Tev nav vienaldzīgs Maltas pagasta liktenis un esi gatavs ziedot savu brīvo laiku, nāc un piesakies darboties Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvajā padomē. Ja zini kādu aktīvu Maltas cilvēku, piesaki arī viņu!

Par iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekļiem var izvirzīt Maltas pagastā deklarētus iedzīvotājus, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu, kā arī Maltas pagastu apvienībā iekļautajos pagastos deklarētos iedzīvotājus, kuru pastāvīgā darba vieta ir Maltas pagasta teritorijā.

Pieteiktiesvar rakstot uz e-pasta adresi malta@rezeknesnovads.lvvai arī iesniedzot/izvirzot kandidātus iedzīvotāju kopsapulces laikā.

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

Tuvākie pasākumi

Jūl
11

11.07.2020 12:00 - 13:30