LT Stable - шаблон joomla Книги

Projekti

2012.gada nogalē biedrība „Maltas 2. vidusskolas vecāku klubiņš”piedalījās biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” attīstības stratēģijas rīcības „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”  ietvaros rīkotajā projektu konkursā. Projekts tika novirzīts tālākai vērtēšanai uz Lauku atbalsta dienestu. Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde izskatīja un 14.03.2013. atbalstīja biedrības projektu Nr. 12-01-LL23-L413201-000005 „Vecāku un bērnu koptelpu izveide”.

Biedrība „Muzeja draugi” sāk realizēt Lauku atbalsta dienestā atbalstītu projektu Nr.12-01-LL23-L413201-000011 „Brīvdabas ekspozīcijas novietnes izbūve Maltas pagastā” .

Projekta mērķis: Brīvdabas ekspozīcijas "Zirgu vilkmes braucamie rīki un citi piederumi" novietnes  izbūve Maltas pagasta iedzīvotāju kultūrvēstures mantojuma saglabāšanai, cilvēku piederības dzimtajam ciemam apziņas veidošanai, kas veicinās dzīves kvalitātes uzlabošanu un brīvā laika dažādošanu.

Šī gada 21. martā sākas Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu programmas projekta LLB-2-255 „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Promotion of a healthy lifestyle in border region of Latvia and Belarus„, saīsinājumā „Move for Life”, realizēšana. Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde šajā projektā ir iesaistījusies kā partneris.

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 01.02.2013. ir atbalstījusi Biedrība Austrumu cīņu sporta klubs „ENERGY-V”projektu Nr. 12-01-LL23-L413201-000007 „Sporta inventāra iegāde biedrības Austrumu cīņu sporta klubs „ENERGY-V” nodarbībām”. Projekta ietvaros biedrība iegādāsies dažādu sporta inventāru, tajā skaitā, džudo paklājus, boksa bumbierus, maisus, ķepas, smagsvara bumbas, lecamauklas un citu inventāru.

Pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstītam projektam Maltas bērnu un jauniešu centra kvalitatīvai darbībai tika iegādāts nepieciešamais skaņas un gaismas aprīkojums.

Lai noskaidrotu Bērnu un jauniešu centra apmeklētāju apmierinātību šī gada septembrī tika veikta anketēšana, kuras rezultātā noskaidrots apmeklētāju viedoklis par centra darbības nodrošināšanai iegādāto gaismas un skaņas aprīkojumu. Visi aptaujātie respondenti ir apstiprinājuši, ka iegādātās skaņas un gaismas aparatūras kvalitāte pilnībā apmierina un jaunā aparatūra iegādāta lietderīgi.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde 2012. gada 5. jūnijā noslēdza līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju par Jaunatnes politikas valsts programmas 2012. gadam 1.2.apakšsadaļas "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai" ietvaros īstenojamo projektu - "Skaņas un gaismas aprīkojuma iegāde Maltas bērnu un jauniešu centra kvalitatīvas darbības un pasākumu nodrošināšanai".

Šī gada 1. decembrī noslēgsies deviņus mēnešus ilgušā Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr. KPFI-7/7 "Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās" realizācija. 

Projekta trešajā periodā (01.09.2011.- 01.12.2011.) objektos tika paveikti nepabeigtie renovācijas darbi, tajā skaitā:

Rēzeknes novada Maltas pagastā un Kaunatas pagastā šī gada jūnija mēnesī tika uzsākti skolu energoefektivitāti paaugstināšanas būvdarbi, kurus 75% apmērā no attiecināmajām izmaksām līdzfinansē Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI). Projekta ietvaros izglītības iestāžu renovācijas darbi notiek divos Rēzeknes novada pašvaldības pagastos. Maltas pagastā tiek renovēts Maltas 1. vidusskolas pamatēkas korpuss un Maltas 2.vidusskola. Kaunatas pagastā tiek renovēta Kaunatas vidusskola.