LT Stable - шаблон joomla Книги

Maltas pagasta pārvalde aicina bērnu, kuri neapmeklē Maltas pirmsskolas izglītības iestādi un ir deklarēti Maltas pagasta teritorijā, vecākus pieteikties Maltas pagasta pārvaldē Jaungada dāvanu saņemšanai.

Pieteikšanās termiņš līdz šī gada 11.decembrim. Elektroniski pieteikumu var aizpildīt:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCMbsVV1Kn1_YEk58euCVgAC9--FvqDmzrp6d5WqzGSbeYew/viewform

Sīkāku informāciju var saņemt Maltas pagasta pārvaldes lietvedībā vai pa telefonu 64621401, e-pasts info@malta.lv

 

 

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Maltas apvienības pārvalde" informatīvais izdevums "Maltas Dzirnas"

2023. gads

 

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums "Maltas Ziņas"

2023. gads

2022. gads

2021. gads

2020. gads

2019. gads

2018. gads

2017. gads

2016. gads

 

Iedzīvotāju skaits un galvenās prioritātes Maltas un Pušas pagastos 2016. gadā

Iedzīvotāju skaits

Uz 01.01.2015.

Uz 01.01.2016

Iedzīvotāju skaits Maltas pagastā

3048

2984

Iedzīvotāju skaits Pušas pagastā

448

443

Iedzīvotāju skaits kopā:

3496

3427

 

Galvenās prioritātes 2016. gadā:

1)Izglītība

2) Kultūra

3) Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana un pārējā ekonomiskā darbība

 

2016. gada budžeta ieņēmumi

EKK

IEŅĒMUMI

2016. gada plāns

12.0.0.0

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

701

13.0.0.0

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas

15392

18.0.0.0

Valsts budžeta transferti

4716

19.0.0.0

Pašvaldību budžeta transferti

1 623 457

21.0.0.0

Iestāžu ieņēmumi

90 245

   

1 734 511

 

Naudas līdzekļu atlikums  2016. gada sākumā

82 542

 

KOPĀ:

1 817 053

 

2016. gada budžeta izdevumi

Izdevumi atbilstoši valdības funkc. kateg.

IEŅĒMUMI

2016. gada plāns

01.000

Vispārējie valdības dienesti

203 754

04.000

Ekonomiskā darbība

127030

06.000

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

140 563

08.000

Atpūta , kultūra un reliģija

426 523

09.000

Izglītība

885 681

10.000

Sociālā aizsardzība

7976

 

 KOPĀ

1791 527

 

Saņemto aizņēmumu atmaksa

25 526

 

Izdevumi kopā:

1 817 053

 

2016. gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (EUR) - 1 791 527

 

Iestāžu uzturēšanas izdevumi 2016. gada budžetā EUR

Iestāžu uzturēšanas izdevumi atbilstoši: Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (IAS); Attīstības programmas rīcības virzieniem un uzdevumiem (APU, RV)

Klasifikāc. kods pēc FK

Klasifikācijas kods/kodi pēc EK

Plānotā summa, EUR

Atbilstība attīstības dokumentiem*

01.110

2241  Telpu un apkures sistēmas remonts Pušas struktūrvienībā

8667

IAS 3.2.,AP 2.3., RV 2.7

04.900

2279  Energoaudits  energoefektivitātes pasākumiem, tsk. ēkai Brīvības ielā 6, Maltā u.c. pakalpojumi

4186

AP U. 2.6.2

06.600

2279  Plānotie līdzekļi – izlietojums pēc vienošanās ar daudzdzīvokļu māju īpašniekiem Pušā

26633

IAS3.2.

 

2246  Piebraucamo ceļu asfalta seguma atjaunošana Pušā

3400

IAS 3.2.,AP 2.3. U.1.1.1.

 

2279  TP izstrāde ielu apgaismojuma rekonstrukc. darbiem, mežu inventarizācijas atjaunošana, NĪ ierakstīšana ZG

14000

AP U.1.1.3., U.4.1.1., IAS 3.2.

08.100

2312  Inventārs  jaunajam  kopējās infrastruktūras korpusam Maltā

32459

AP U.2.2.3.,  RV2.2.,

 

2362  Trauki ēdināšanas blokam Maltas  kopējā infrastruktūrā

11162

AP U.2.2.2.,  RV 2.2.

08.210

2241  Griestu, grīdu, sienu remonts , durvju nom. bibliotēkā

30165

AP U .2.4.1.

08.230

2241  Maltas KN remonta darbi (fasāde, logi, kāpņu telpa)

14600

IAS 3.2., AP U.3.2.1.

 

2390  Materiāli noformējumam, prezentācijai Maltas KN pasāk.

4021

AP U.3.2.1., RV3.2.

09.110

2241  Maltas PII grupiņas «Atvasīte» telpu remonts

15000

AP U.3.1.1

09.210

2312  Inventārs vidusskolas abu korpusu uztur. nodrošināšanai

15429

AP U.2.2.2., RV2.2.; IAS 3.3

 

2350  Iestādes uzturēšanas materiāli

10861

AP U.3.1.1., RV3.1., IAS 3.3.

 

2370  Mācību līdzekļi programmu apgūšanai un 5g-6g.

4454

AP U.2.2.2., RV2.2., IAS 3.3.

 

2361  Mīkstais inventārs skolas viesnīcai

7328

AP U.2.2.2., RV2.2.; IAS 3.3

09.510

2241  Telpu remonts Maltas BJC

2000

AP U.3.1.3., RV 3.1.;IAS 3.3

 

Kapitālie izdevumi 2016. gada budžetā EUR

Iestāžu kapitālie izdevumi atbilstoši: Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (IAS); Attīstības programmas rīcības virzieniem un uzdevumiem (APU RV)

 

Klasifikā-cijas kods pēc EK

Rīcības/aktivitātes nosaukums

Plānotā summa, EUR

Atbilstība attīstības dokumentiem*

*SM – stratēģiskie mērķi

*IP- ilgtermiņa prioritātes

06.600

5250

Pašvaldībai piederošās ēkas remonts Zamostjes ielā, Skolas ielas rek. līdzfin. daļa. (Stacijas ielas apgaism. rek.)

26446

IAS 3.2.  SM3

AP U.1.1.3.

08.100

5238

datortehnika Skolas sporta zāles kopējās infrastruktūras korpusa telpām;

10250

AP U.2.2.3.,  RV2.2.,

 

5239

pamatlīdzekļi Skolas sporta zāles kopējās infrastruktūras jaunā korpusa telpām

16680

AP U.2.2.3.,  RV2.2.,

09.210

5233

mācību grāmatas un daiļliteratūra vidusskolas bibliotēkai;

5980

AP U 2.2.2. ,IAS 3.3., IP1

 

5238

datori ķīmijas, fizikas, mācību kabinetiem.

3000

AP U 2.2.2. ,IAS 3.3., IP1

 

5239

veļas žāvējama mašīna veļas mazgātavai 2.korpusā

4500

AP U 2.2.2. ,IAS 3.3., IP1

09.510

5239

saksofons, 3 ģitāras, flīģelis Maltas mūzikas skolas mācību procesa nodrošināšanai;

5150

AP U.3.1.3., IAS 3.3., IP1

 

5239

mūzikas instrumentu iegāde novada Pūtēju orķestrim

1500

AP U.3.1.3., IAS 3.3., IP1

 

2016. gada budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)

2016. gadā plānotie iepirkumi

Iepirkuma nosaukums

Provizoriskā līgumcena, EUR (bez PVN)

Izdevumu funkcionālā kategorija

Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)

Inventāra iegāde

40 000

08.100; 09.210

 Pieejamās iegādes  EIS sistēmā, pārējais  gada laikā sludinot  atsevišķu iepirkumu

Mīkstais inventārs skolas viesnīcai

6000

09.210

aprīlis-maijs

Uzturēšanas un remontmateriāli

10 000

08.100; 09.210

Februāris (ar iespēju iegādāties gada laikā)

Datortehnikas iegāde

14700

Visām FK

 EIS sistēmā

Veļas žāvējamās mašīnas iegāde

3719

09.210

marts

Mūzikas instrumentu iegāde Maltas mūzikas skolai

4256

09.510

maijs-jūnijs

Bibliotēkas telpu remonta darbi

30165

08.210

aprīlis-maijs

Degvielas iegāde Pušas pārvaldes struktūrvienībai

10826

Visām FK

februāris

Kurināmā – koka skaidu granulu iegāde Pušas pārvaldes iestāžu apkures vajadzībām

5950

Visām FK

augusts

Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Maltas pagasta pārvaldes iestādēs

22611

01.110; 09.210; 08.210; 09.510; 08.220;      08.230

februāris

Pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi

41700

04.000

marts

 

2016. gada budžeta izdevumu raksturojošie rādītāji

Izdevumus raksturojošai rādītājs

Izdevumu īpatsvars

Visu izdevumu apjoms uz 1 iedzīvotāju

522,7 EUR/ uz 1 iedzīv.

Vispārējo valdības dienestu izdevumi (%)

  11%

Vispārējo valdības dienestu izdevumi uz 1 iedzīvotāju

59,4 EUR/uz 1 iedzīv.

Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)

52 %

Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā  (%)

8 %

Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā uz 1 iedzīvotāju

44,2 EUR/uz 1 iedzīv.

 

Plānotais darbs pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

MALTAS PAGASTA PĀRVALDE

Dzīvojamo fondu apsaimnieko Pašvaldības SIA « Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums».

STRUKTŪRVIENĪBĀ PUŠAS PAGASTA PĀRVALDE

Pašvaldības fonds sastāv no 60 vienībām (dzīvokļiem), 14 dzīvokļi jeb 23% ir privatizēti vai nu pagarināts privatizācijas termiņš. Daudzdzīvokļu mājas ir 30-42 gadus vecas. Galvenās problēmas ir iedzīvotāju zemā maksātspēja, neprivatizēto dzīvokļu īpatsvars, nepietiekoša motivācija dzīvokļu iegūšanai īpašumā- nolietotas komunikācijas un konstrukciju elementi (jumti, fasādes, koplietošanas telpas u.c.)

Māju apsaimniekošanai tiek veidots īres naudas uzkrājums. Parādu summas pakāpeniski samazinās un darbs pie parādu piedziņas turpināsies.

Atbilstoši Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde redzējumam, viena no prioritātēm ir dzīvojamā fonda attīstība.

2016.gadā plānotā nekustamā īpašuma atsavināšana

Malta

1) Dzīvokļa īpašuma Skolas ielā 38-40, Maltā, Rēzeknes nov. atsavināšana.

2) Apbūvēta zemes gabala Stacijas ielā 30, Maltā, Rēzeknes nov. atsavināšana.

3) Nekustamā īpašuma (zeme) “Leiņi” atsavināšana.

4) Apbūvētā zemes gabala Līvānu ielā 8, Maltā atsavināšana.

5) Apbūvētā zemes gabala Smilšu ielā 4, Maltā atsavināšana

6) Apbūvētā zemes gabala 1. Maija ielā 89, Maltā atsavināšana

7) Apbūvētā zemes gabala Kalnu ielā 11, Maltā atsavināšana

8) Zemes gabalu ar kadastra nr. 78700070189, 7870000190 ar kopējo platību 15,2ha atsavināšana

Citi atsavināšanas darījumi saskaņā ar fizisku personu iesniegumiem

Puša

1) Pušas pagasta Tautas nams( ir veikts ēkas novērtējums);

2) Mežaudze ar zemi “Lielmežs” (Ir uzsākts atsavināšanas process, 2015. gadā tika iereģistrēts  zemesgrāmatā);

3) Izīrētā dzīvojamā fonda 1 līdz 2 dzīvokļi gadā.

 

2016. gadā plānotās aktivitātes pašvaldības īpašumu ierakstīšanai Zemesgrāmatā

Maltas pagastā

1) Rozentovas kapsētas paplašinātās teritorijas ierakstīšana zemesgrāmatā.

2) Pašvaldības nekustamā īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā saskaņā ar iesniegumiem par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

Pušas pagastā - atsavināmie dzīvokļi 1 līdz 2 dzīvokļi gadā.

 

2016. gadā plānotās investīcijas, projekti 2017., 2018. gadam

MALTAS PAGASTĀ

Atbilstoši Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.- 2018. gadam:

1. Stratēģiskās daļas punkts 3 “Rīcības plāns” U1.1.3. “Attīstīt ceļu un ielu apgaismojumu”.

Plānotais projekts: Maltas ciemata Stacijas un Skolas ielas apgaismojuma rekonstrukcijas darbi.

2. Stratēģiskās daļas punkts 3 “Rīcības plāns” U2.6.2. “Veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības ēkās un būvēs”

Plānotie projekti:

2.1. Pašvaldības ēkas Brīvības ielā 6, Maltā renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana;

2.2. Maltas bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.

3. Stratēģiskās daļas  punkts 2.3. “ Vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi” VP 1 “Iekšējo un ārējo novada savienojumu, tehniskās infrastruktūras attīstība”

Plānotais projekts: Skvēra ierīkošana un transporta infrastruktūras labiekārtošana Maltā.

PUŠAS PAGASTĀ

Atbilstoši Rēzeknes novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam:

Plānotie projekti:

1) Rēzeknes novada Pušas pagasta Pušas ciema ielu rekonstrukcija;

2) Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Pušas pagasta Pušas ciemā.

 

2016.gada Speciālais budžets - 85 975 EUR

2016. gada Autoceļu fonda plānotie izdevumi EUR

Iedzīvotāju skaits un galvenās prioritātes Maltas un Pušas pagastos 2017. gadā

Iedzīvotāju skaits

Uz 01.01.2016.

Uz 01.01.2017

Iedzīvotāju skaits Maltas pagastā

2984

2910

Iedzīvotāju skaits Pušas pagastā

443

452

Iedzīvotāju skaits kopā:

3427

3362

Galvenās prioritātes 2017. gadā:

1)Izglītība

2) Kultūra

3) Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana un pārējā ekonomiskā darbība

Maltas pagasta  pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde 2016.g. budžeta ieņēmumu izpilde

EKK

IEŅĒMUMI

2016. gada plāns

2016. gada izpilde

Izpildes %

9.0.0.0

Pašvaldību  nodevas un kancelejas nodevas

52

43

82

12.0.0.0

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

849

873

102,9

13.0.0.0

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas

6757

6327

93,6

18.0.0.0

Valsts budžeta transferti

9492

8539

90

19.0.0.0

Pašvaldību budžeta transferti

1 652 457

1 650 072

99,9

21.0.0.0

Iestāžu ieņēmumi

139894

137382

98,2

 

KOPĀ:

1 809 501

1 803 235

99,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maltas pagasta pārvaldes 2016.g. budžeta ieņēmumu izpilde

EKK

IEŅĒMUMI

2016. gada plāns

2016. gada izpilde

Izpildes %

9.0.0.0

Pašvaldību  nodevas un kancelejas nodevas

52

43

82

12.0.0.0

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

840

855

101,8

13.0.0.0

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību )īpašuma iznomāšanas

6757

6327

93,6

18.0.0.0

Valsts budžeta transferti

4716

3763

79,8

19.0.0.0

Pašvaldību budžeta transferti

1505011

1503815

99,9

21.0.0.0

Iestāžu ieņēmumi

118169

118252

100,1

 

KOPĀ:

1 635 545

1 633 055

99,8

 

Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde 2016. gada budžeta izdevumu izpilde

Izdevumu atbilstoši FK

IZDEVUMI

2016. gada plāns

2016. gada izpilde

Izpildes %

01.000.

Vispārējie valdības dienesti

208943

206867

99

04.000.

Ekonomiskā darbība

154363

151344

98

06.600

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

127065

90340

71,1

08.000

Atpūta, kultūra un reliģija

359799

342418

95,2

09.000

Izglītība

1010002

994267

98,4

10.000

Sociālā aizsardzība

6345

5254

82,8

 

Kopā: 

1 866 517

1 790 491

95,9%

22.200

Saņemto mainīgās likmes vidējā termiņa aizņēmumu atmaksa

25526

24809

97,2%

 

IZDEVUMI KOPĀ:

1 892 043

1 815 300

95,9%

 

Maltas pagasta pārvaldes 2016. gada budžeta izdevumu izpilde

Izdevumu atbilstoši FK

IZDEVUMI

2016. gada plāns

2016. gada izpilde

Izpildes %

01.000.

Vispārējie valdības dienesti

161864

161834

100

04.000.

Pārējā ekonomiskā darbība

139189

136739

98,2

06.600

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

56186

52669

93,7

08.000

Atpūta, kultūra un reliģija

219013

209186

95,5

09.000

Izglītība

1096427

1076564

98,2

10.000

Sociālā aizsardzība

5019

3797

76

 

Kopā:

1 674 698

1 640 789

98%

22.200

Saņemto mainīgās likmes vidējā termiņa aizņēmumu atmaksa

25526

24809

97,2%

 

IZDEVUMI KOPĀ:

1 700 224

1 665 598

98%

 

2017.gada budžeta ieņēmumi  – 1 882 253 EUR

2017.gada Maltas pagasta budžeta ieņēmumi – 1 724 300 EUR

2017.gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām – 1 927 913 EUR

2017.gada Maltas pagasta budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām – 1 733 897 EUR

 

Maltas pagasta iestāžu uzturēšanas izdevumi 2017. gada budžetā EUR

Iestāžu uzturēšanas izdevumi atbilstoši: Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (IAS); Attīstības programmas rīcības virzieniem un uzdevumiem (APU, RV)

Klasifikāc. kods pēc FK

Klasifikācijas kods/kodi pēc EK

Plānotā summa, EUR

Atbilstība attīstības dokumentiem*

01.110

2279- ēkas Skolas ielā 24, Maltā  energoaudits un tehniskā projekta izstrāde

12000

IAS3.3.;AP,RV2.6;U2.6.1

04.900

2350 – informatīvie stendi Maltas pagasta teritorijā, Maltas robežas zīmes iegāde  un uzstādīšana, iegādes ciema teritorijas labiekārtošanai, bērnu hokeja laukuma pārnešana, teritorijas iegaismošana,

12500

IAS3.3.IP3; AP,RV2.1.;RV3.3. U.3.2.2

06.600

2241 -Stacijas ielas kāpņu remonts, Maltas ezera krasta no stadiona puses izlīdzināšana

13400

IAS 3.2.SM3; AP,RV4.1.;U1.1.2

 

2279-NĪ uzmērīšana, ieraksts ZG, ēkas Brīvības ielā 6, Maltā TP izstrāde

25664

IAS 3.2., RV 2.6.

08.220

2241-Maltas muzeja telpu remonts

9600

AP, U.2.4.1.

08.230

2241-Maltas Kultūras nama remonta darbi

3276

AP;RV 2.4; U 2.4.1

 

2390-materiāli  noformējumam, prezentācijai, ziedi, preces pasākumu nodrošināšanai saskaņā ar KN pasākumu tāmi (38 pasākumi)

5308

AP, RV 4.2., U.4.2.2., RV 3.2., U3.2.1.

09.100

2241- Pirmsskolas izglītības iestādes grupiņu tualešu un koridora telpu remonts.

24680

AP;RV2.2.;U2.2.3.

09.210

2312-inventāra iegāde mācību procesa nodrošināšanai vidusskolā un kopējā infrastruktūrā

59152

AP ,U.2.2.2.,RV2.2; IAS3.3.

 

2350-vidusskolas un kopējās infrastruktūras uzturēšanas materiāli

31003

AP U.3.1.1.,RV3.1.; IAS3.3.

 

2370- mācību līdzekļi programmu apgūšanai, t.sk. 5g.-6g.apmācību procesam

4538

AP, U.2.2.2.,RV2.2; IAS3.3.

09.510

2241- Maltas BJC iekštelpu remonts

7300

AP U.3.1.3.,RV3.1.; IAS 3.3

 

Maltas pagasta budžeta kapitālie izdevumi 2017. gada

Iestāžu kapitālie izdevumi atbilstoši: Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (IAS); Attīstības programmas rīcības virzieniem un uzdevumiem (APU RV)

 

Klasifikā-cijas kods pēc EK

Rīcības/aktivitātes nosaukums

Plānotā summa, EUR

Atbilstība attīstības dokumen- tiem*

SM – stratēģiskie mērķi

IP- ilgtermiņa prioritātes

06.600

5232

Pamatlīdzekļi teritorijas uzkopšanai un uzturēšanai kārtībā

1748

IAS 3.2.  SM3; AP, RV1.1.,U.1.1.1. RV 2.2., U 2.1.6.

09.210

5232

Pamatlīdzekļi vidusskolas kopējās infrastruktūras medicīnas kabinetam, baktericīda lampa, plaukti ar durvīm, uzkopšanas ratiņi

10701

AP, RV 3.1. ,U.3.1.1., IAS3.3., IP1

 

5233

Mācību grāmatas un daiļliteratūra skolas bibliotēkai

5900

AP,  RV 2.2.,  U.2.2.2.,  IAS 3.3.,IP1

 

5238

Datortehnika , biroja tehnika  vidusskolai

21443

AP, RV 2.2. , U 2.2.2. ,IAS 3.3., IP1

09.510

5232

Mūzikas instrumenti, klavieru paaugstinājums (bīdāmā skatuve) Maltas mūzikas skolai

4800

AP, RV 3.3., U 3.1.3.. ,IAS 3.3., IP1

 

5232

Mūzikas instrumenti novada pūtēju orķestrim

3700

AP, RV 3.1.,  U3.1.3.,IAS 3.3., IP1

 

2017.gada budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 1 927 913 EUR

 

2017.gada Maltas pagasta budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām  1 758 737 EUR

 

2017.gadā plānotie iepirkumi

Iepirkuma nosaukums

Provizoriskā līgumcena, EUR (bez PVN)

Izdevumu funkcionālā kategorija

Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)

Inventāra iegāde skolai un kopējai infrastruktūrai

48886

09.210

 Pieejamās iegādes  EIS sistēmā, pārējais  gada laikā sludinot  atsevišķu iepirkumu

Datortehnikas iegāde

17721

09.210

 EIS sistēmā gada laikā

Maltas pagasta un Pušas pagasta autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana  vasaras un 2017.-2018. gada ziemas sezonā.

74000

04.000

marts

Ēkas Skolas ielā 24 energoaudits, TP izstrāde, ēkas Brīvības ielā 6 TP izstrāde

27000

01.110

04.900

aprīlis

Mūzikas instrumentu iegāde Maltas mūzikas skolai un Pūtēju orķestrim

5372

09.510

maijs

Remonta darbi Maltas pagasta iestādēs( BJC, muzejs , PII, uz Stacijas ielas gājēju pāreju  kāpņu remonts)

45647

08.210

jūnijs

Kurināmā – koka skaidu granulu iegāde Pušas pārvaldes iestāžu apkures vajadzībām

5950

01.110

04.900

08.210

08.230

10.400

10.910

augusts

Degvielas iegāde Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde vajadzībām

50000

Visām FK

novembris

Kancelejas un saimniecības preču piegāde Maltas pagasta pārvaldes iestāžu  un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde iestāžu vajadzībām

26500

Visām VK

  novembris

 

Maltas pagasta un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde 2017.gada budžeta izdevumu raksturojošie rādītāji

Izdevumus raksturojošai rādītājs

Izdevumu īpatsvars

Visu izdevumu apjoms uz 1 iedzīvotāju

573EUR/ uz 1 iedzīv.

Vispārējo valdības dienestu izdevumi (%)

11,5%

Vispārējo valdības dienestu izdevumi uz 1 iedzīvotāju

65,9 EUR/uz 1 iedzīv.

Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)

50,2%

Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā  (%)

7,8%

Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā uz 1 iedzīvotāju

44,7 EUR/uz 1 iedzīv.

 

Veiktie un plānotie pasākumi  parādu uz 2017.gada sākumu  samazināšanai (Malta - 12 177 EUR)

DEBITORU PARĀDI UZ 01.01.2017.

VEIKTIE UN PLĀNOTIE PASĀKUMI PARĀDA SAMAZINĀŠANAI

3920 EUR- Zemes nomas maksas parāds, kas veidojies no iepriekšējo gadu parādiem

-  Parādniekiem  nosūtīti atgādinājumi;

-  Katra gada sākumā tiek nosūtīts salīdzināšanas  akts par nomas maksas summām, ko debitoram jāapliecina ar savu parakstu;

-   Plānots risināt jautājumu par neatgūstamajiem debitoru parādiem (nomnieks miris, nav saistību pārņēmēja)

2162EUR- šaubīgie debitoru parādi par iepriekšējiem 6-10 gadiem

- Parādniekiem nosūtīti salīdzināšanas akti par debitoru summām;

- Noskaidrots ,ka ir reorganizēti uzņēmumi, likvidēti vai  ierosināts maksātnespējas process, ir uzņēmumi par kuriem publiskajās datu bāzēs informācija nav  atrodama .

4935 EUR - NĪ izpirkuma maksājumi

- Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem maksājumi atbilstoši  maksājumu grafikam.

1160 EUR- tekošie rēķini, tsk. telpu nomas maksas u.c . saistību maksājumi.

- Nosūtīti rēķini  un salīdzināšanas akti  uz 01.01.2017.

 

Plānotais darbs pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

MALTAS PAGASTA PĀRVALDE

•        Pašvaldības dzīvokļu skaits Maltas pagasta : 121;

•        Izīrēti dzīvokļi – 117;

•        Dzīvojamo fondu apsaimnieko Pašvaldības SIA « Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums».

 

2017.gadā plānotā nekustamā īpašuma atsavināšana

Malta

1)     Īpašums Līvānu ielā 8, Maltā- ieraksts Zemesgrāmatā;

2)     Īpašums Līvānu ielā 9, Maltā – ieraksts Zemesgrāmatā;

3)     Īpašums Andrupenes ielā 78 Maltā – ieraksts Zemesgrāmatā;

4)     Īpašums Skolas ielā 38-6  , Maltā- ieraksts Zemesgrāmatā;

5)     Īpašums Skolas ielā 38-35, Maltā Ieraksts Zemesgrāmatā;

6)     1.maija ielā 89, Maltā – ēku inventarizācija un ieraksts Zemesgrāmatā;

7)     Īpašums Kalnu ielā 11, Maltā- saņemts jauns ierosinājums;

8)     Kr. Barona ielā 17, Maltā – saņemts jauns ierosinājums;

9)     Īpašums «Mazpriedītes» Maltas pagastā – zemes uzmērīšana, ēku un būvju inventarizācija, ieraksts zemesgrāmatā;

            10) Citi atsavināšanas darījumi saskaņā ar fizisku personu iesniegumiem

Pašvaldības nekustamo īpašumu ierakstīšana zemesgrāmatā:

1)     Rozentovas kapsētas paplašinātās teritorijas ierakstīšana ZG – turpinās;

2)     Rozentovas kapu uzmērīšana un ieraksts Zemesgrāmatā;

3)     Kapličas inventarizācija un ieraksts Zemesgrāmatā;

 

Investīcijas, projekti 2018., 2019. gadam MALTAS PAGASTĀ

Atbilstoši Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.- 2018. gadam:

1. Stratēģiskās daļas  punkts 3 “ Rīcības plāns”  U1.1.3. “Attīstīt ceļu un ielu apgaismojumu”.

Plānotais projekts: Maltas ciemata Stacijas un Skolas ielas apgaismojuma rekonstrukcijas darbi.

 2. Stratēģiskās daļas  punkts 3 “ Rīcības plāns”  U2.6.2. “Veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības ēkās un būvēs”

Plānotie projekti:

2.1. Pašvaldības ēkas Brīvības ielā 6, Maltā  renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana;

2.2. Maltas bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.

 

3. Stratēģiskās daļas  punkts 2.3. “ Vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi” VP 1 “Iekšējo un ārējo novada savienojumu, tehniskās infrastruktūras attīstība”

Plānotais projekts:

1)     Ēkas Skolas ielā 24, Maltā rekonstrukcija un pielāgošana ģimenes ārstu prakses vajadzībām;

2)     Skvēra ierīkošana un transporta infrastruktūras labiekārtošana Maltā.

 

2017. gada Speciālā budžeta ieņēmumi - 68 622EUR (Malta, Puša)

 

2017.gada Maltas pagasta Speciālā budžeta ieņēmumi 49 384 EUR

 

2017.gada Maltas pagasta Autoceļu fonda plānotie izdevumi 49 364 EUR

 

 

Maltas pagasta pārvaldes budžets 2023. gadam

 

Pušas pagasta pārvaldes budžets 2023. gadam

 


 

Maltas pagasta pārvaldes budžets 2022. gadam

 

Pušas pagasta pārvaldes budžets 2022. gadam

 


 

Maltas pagasta pārvaldes budžets 2021. gadam

 

Pušas pagasta pārvaldes budžets 2021. gadam

 


 

Maltas pagasta pārvaldes budžets 2020. gadam

 

Pušas pagasta pārvaldes budžets 2020. gadam

 

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS  MALTAS PAGASTA PĀRVALDES UN STRUKTŪRVIENĪBAS PUŠAS PAGASTA PĀRVALDE 2018. GADA BUDŽETS

Iedzīvotāju skaits

Uz 01.01.2017.

Uz 01.01.2018

Iedzīvotāju skaits Maltas pagastā

2910

2872

Iedzīvotāju skaits Pušas pagastā

453

443

Iedzīvotāju skaits kopā:

3362

3315

 

Galvenās prioritātes 2018. gadā:

1)Izglītība

2) Kultūra

3) Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana un pārējā ekonomiskā darbība

 

Maltas pagasta  pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde 2017.g. budžeta ieņēmumu izpilde

EKK

IEŅĒMUMI

2017. gada plāns

2017. gada izpilde

Izpilde %

8.6.0.0.

9.5.0.0.

Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no nekust. īpaš. pārdoš.

Pašvaldību nodevas

479

497

 103,8

12.0.0.0

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

1477

1532

103,7

13.0.0.0

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas

14474

14489

100,1

18.0.0.0

Valsts budžeta transferti

14649

8178

55,8

19.0.0.0

Pašvaldību budžeta transferti

1 800 761

1 796 997

99,79

21.0.0.0

Iestāžu ieņēmumi

113 732

105 925

93,1

 

KOPĀ:

1 945 572

1 927 618

99,08%

 

Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde 2017. gada budžeta izdevumu izpilde

Izdevumu atbilstoši FK

IZDEVUMI

2017. gada plāns

2017. gada izpilde

Izpildes %

01.000.

Vispārējie valdības dienesti

230 066

211 039

91,7

04.000.

Ekonomiskā darbība

155 980

147 629

94,7

06.600

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

185 128

157 025

84,8

08.000

Atpūta, kultūra un reliģija

235 837

229 706

97,4

09.000

Izglītība

1 176 876

 1 159 397

98,5

10.000

Sociālā aizsardzība

7 345

7 326

99,8

 

Kopā: 

1 991 232

1 912 122

99,8

22.200

Saņemto mainīgās likmes vidējā termiņa aizņēmumu atmaksa

24840

24 840

100%

 

IZDEVUMI KOPĀ:

2 016 072

1 936 962

96,08%

 

Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības  Pušas pagasta pārvalde budžeta ieņēmumi 2018. gadā -  EUR 2 368 345

Maltas pagasta pārvaldes budžeta ieņēmumi 2018. gadā – EUR 2 179 565

2018. gadā Maltas pagasta pārvaldes paredzētais VK aizņēmums un  plānotais izlietojums

RV 2.6.  Maksa par pieslēgumu elektrojaudas palielināšanai Maltas vidusskolā

33000

RV2.6 .  Ēkas Brīvības ielā 6 ,Maltā vienkāršotā renovācija

257000

RV2.2.   Maltas PII teritorijas ierīkošana atbilstoši drošības prasībām

25000

RV2.4.  Maltas Kultūras nama fasādes atjaunošana

15250

KOPĀ

330 250

 

 

Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde budžeta izdevumi  atbilstoši  funkcionālajām kategorijām 2018. gadā -  EUR  2 368 345

Maltas pagasta pārvaldes budžeta izdevumi  atbilstoši  funkcionālajām kategorijām 2018. gadā - EUR 2 179 565

Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības  Pušas pagasta pārvalde budžeta izdevumi  atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2018. gadā -  EUR  2 368 345

Maltas pagasta pārvaldes budžeta 2018. gada izdevumi atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai – EUR 2 179 565

2018. gadā plānotie iepirkumi

Iepirkumu nosaukums

Provizoriskā līgumcena EUR (bez PVN)

Izdevumu funkcionālā kategorija

Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)

Degvielas iegāde Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde iestāžu vajadzībām

50000

Visām FK

janvāris

Datortehnikas iegāde

9891

09.100; 08.210

01.110

EIS sistēmā gada laikā

Maltas pagasta un Pušas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras un 2018/2019.g. ziemas sezonā

75000

04.000

marts

Ēkas Brīvības ielā 6 vienkāršotā renovācija, KN fasādes atjaunošana, PII teritorijas ierīkošana atbilstoši drošības prasībām

254059

06.600

08.230

09.100

aprīlis

Pārtikas preču iegāde Maltas izglītības iestādēm

94215

09.100

09.210

maijs

Remonta darbi Maltas pagasta iestādēs (BJC, muzeja ŪK sist., kāpņu remonts starp Skolas un Brīvības ielu)

19027

06.600; 09.510

08.220

09.210

maijs

 

Maltas pagasta un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde 2018. gada izdevumus raksturojošie rādītāji

Izdevumus raksturojošais rādītājs

 Izdevumu īpatsvars

Visu izdevumu apjoms uz 1 iedzīvotāju

706,94 EUR /1 iedz.

Vispārējo valdības dienestu izdevumi (%)

9,8%

Vispārējo valdības dienestu izdevumi uz 1 iedzīvotāju

69,26 EUR /uz 1 iedz.

Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)

46,5%

Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)

6,9%

Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā uz 1 iedzīvotāju

49,13 EUR/uz 1 iedz.

 

Maltas pagasta pārvaldes 2018. gada izdevumus raksturojošie rādītāji

Izdevumus raksturojošais rādītājs

 Izdevumu īpatsvars

Visu izdevumu apjoms uz 1 iedzīvotāju

(iedz. skaits uz 01.01.2018.-  2872)

750,25  EUR /1 iedz.

Vispārējo valdības dienestu izdevumi (%)

8,6 %

Vispārējo valdības dienestu izdevumi uz 1 iedzīvotāju

64,70 EUR /uz 1 iedz.

Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)

47,3%

Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)

6,3%

Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā uz 1 iedzīvotāju

47,35  EUR/uz 1 iedz.

 

Veiktie un plānotie pasākumi parādu uz 2018. gada sākumu samazināšanai 

DEBITORU PARĀDI UZ 01.01.2018.

VEIKTIE UN PLĀNOTIE PASĀKUMI PARĀDA SAMAZINĀŠANAI

Maltas pag. debitoru parādi:  21088  EUR

 

3442 EUR- Zemes nomas maksas parāds, kas veidojies no iepriekšējo gadu parādiem

-  Parādniekiem nosūtīti atgādinājumi;

-  Katra gada sākumā tiek nosūtīts salīdzināšanas  akts par nomas maksas summām, ko debitoram jāapliecina ar savu parakstu;

-   Plānots risināt jautājumu par neatgūstamajiem debitoru parādiem (nomnieks miris, nav saistību pārņēmēja)

2845 EUR- šaubīgie debitoru parādi par iepriekšējiem 6-10 gadiem

- Parādniekiem nosūtīti salīdzināšanas akti par debitoru summām;

- Noskaidrots ,ka ir reorganizēti uzņēmumi, likvidēti vai  ierosināts maksātnespējas process, ir uzņēmumi par kuriem publiskajās datu bāzēs informācija nav  atrodama .

8443 EUR - NĪ izpirkuma maksājumi

- Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem maksājumi atbilstoši  maksājumu grafikam.

6358 EUR- tekošie rēķini, t.sk. telpu nomas maksas u.c . saistību maksājumi.

- Nosūtīti rēķini  un salīdzināšanas akti  uz 01.01.2018.

 

Plānotais darbs pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

MALTAS PAGASTA PĀRVALDE

•  Pašvaldības dzīvokļu skaits Maltas pagasta: 121;
•  Izīrēti dzīvokļi – 117;
•  Dzīvojamo fondu apsaimnieko Pašvaldības SIA « Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums».

 

2017.gadā plānotā nekustamā īpašuma atsavināšana Maltas pagastā:

1) Īpašums Kr. Barona ielā 16, Maltā;

2) Īpašums Brīvības ielā 4-3, Maltā;

3) Īpašums “Vilki”, s. Černoste, Maltas pagasts (zeme);

4) Nekustamā īpašuma sagatavošanas process izsolei -divi dzīvokļi (bijusī policijas ēka1. Maija ielā 76, Maltā) - inventarizācijas sagatavošana;

5) Zemes uzmērīšana (7 zemes kadastra vienības);

6) Citi atsavināšanas darījumi saskaņā ar fizisku personu iesniegumiem.

 

Pašvaldības nekustamo īpašumu ierakstīšana Zemesgrāmatā

1)   Īpašums Kr. Barona ielā 16, Maltā;

2)   Īpašums Brīvības ielā 4-3, Maltā;

3)   Īpašums “Vilki”, s. Černoste, Maltas pagasts (zeme);

4)   Divi dzīvokļi  1. Maija ielā 76, Maltā;

5)   Zemes uzmērīšana (7 zemes kadastra vienības);

6)   Rozentovas kapsētas paplašinātās teritorijas ierakstīšana ZG –turpinās.

7)   Rozentovas kapu uzmērīšana un ieraksts Zemesgrāmatā;

8)   Kapliča Rozentovā;

9)   Pašvaldības nekustamā īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā saskaņā ar iesniegumiem.

 

Investīcijas, projekti 2019.- 2020. gadam

Atbilstoši Rēzeknes novada attīstības programmas :

stratēģiskās daļas  punkts 3 “ Rīcības plāns” RV 1.1.; U1.1.3. “Attīstīt ceļu un ielu apgaismojumu”.

Plānotais projekts : Maltas ciemata Stacijas un Skolas ielas apgaismojuma rekonstrukcijas darbi.

stratēģiskās daļas  punkts 2.3. “ Vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi” VP1; RV1.1.  U.1.1.2. un  VP 2 ; RV2.3.; U2.3.3. 

Plānotais projekts:

Ēkas Skolas iela 24, Maltā rekonstrukcija un pielāgošana ģimenes ārstu prakses vajadzībām

 

2018. gada Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde Speciālā budžeta ieņēmumi un finansēšana - EUR 74690

2018. gadā autoceļu uzturēšanai plānotie izdevumi - EUR 74 679