LT Stable - шаблон joomla Книги
Piektdiena, 30 Aprīlis 2021 09:36

Maltas BJC dubultkonkurss – “Latgales kongresa dienas 2021” daļa

No maza grauda spēj nobriest smaga vārpa, tāpat sākotnēji necila ideja var pārtapt notikumā un svētkos! Šogad tos noteikti svinēja Maltā un daudzviet Latgalē, kad Latgales kongresa dienas programmā 27. aprīlī viens no pasākumiem bija arī Maltas Bērnu un jauniešu centra organizētā dubultkonkursa “Tāva sāta myužam svāta” uzvarētāju godināšana. Pasākuma tiešsaistes formāts neļāva izbaudīt ierasto apbalvošanas prieku un pie dāvanām bērni un viņu konsultanti tiks vien vēlāk, taču – speciālbalvu klāsts un pasākuma vēriens atsver visas neērtības.

Būtībā pirmā pateicība jāsūta vistālāk – uz debesīm diviem maltēniešu novadniekiem – literātei Veronikai Tenčai-Goldmanei un māksliniekam Jurim Gaigalam, kuru darbi iedvesmoja konkursam un kuru piemiņu godinājām. Otrs paldies Maltas pagasta pārvaldes vadītājam Vitālijam Skudras kungam, kurš pirmais atbalstīja tā rīkošanas ideju. Treškārt, abu mākslinieku meitām Inārai Paičai un Dacei Gaigalai par ieinteresētību un atbalstu. Ceturtkārt, Maltas BJC vadītājai Vijai Danilovai un metodiķei Intai Bulei par atbalstu un līdzdarbošanos. Piektkārt, "Latgolys symtgadis kongresa SaRIK" (Sareikuojuma reiceibys izpiļdis komiteja), kuri šo konkursu iekļāva Latgales kongresa dienas svinību programmā, un personīgi - Ilgai Šuplinskai un Agrim Bitānam par galveno balvu sarūpēšanu. Tāpat paldies “Vietējai Latgales Avīzei” par iespēju nodrošināt konkursa publicitāti. Par balvu fonda papildināšanu paldies: Inetai Atpilei-Juganei, Vēsmai Ušpelei, Martai Bindukai, Ērikam Zepam un grupai «Rikši», Guntim Rasimam un grupai «Bez PVN», Aigaram Runčam un grupai «Borowa MC», NKMC «Upīte» (Andrim Slišānam), RTA, RCB, VLA, LKCI.

Balvas tiks pasniegtas/piegādātas līdz šī mācību gada beigām individuāli vai uz skolām, vienojoties ar skolotājiem/konsultantiem. Labākie literārie darbi tuvākajā laikā būs lasāmi mājaslapā www.malta.lv.Vizuālie darbi apskatāmi https://www.facebook.com/MaltasBJC, kur ikviens jau var nobalsot par savu simpātiju un tā kāds dalībnieks iegūs vēl vienu balvu. Maltas BJC plāno veidot konkursa darbu izstādi un aicināt ciemos klātienē visus uzvarētājus, tiklīdz to ļaus epidemioloģiskā situācija.

***

Konkursam tika iesniegti 30 literārie darbi (18 bērnu un jauniešu, bet 12 – pieaugušo grupā) un 117 vizuālie darbi, kuros bērni tika aicināti ilustrēt latviešu un latgaliešu tautasdziesmas. Vizuālie darbi tika iesniegti: no Maltas BJC un Maltas vidusskolas, Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolas, Riebiņu vidusskolas, Mežvidu pamatskolas, Salnavas pamatskolas, Rēzeknes Sākumskolas, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas, Ludzas Mūzikas pamatskolas, Preiļu 2. vidusskolas, Rugāju novada vidusskolas, Tilžas vidusskolas un Rīgas Ukraiņu vidusskolas. Savukārt literārie: no Maltas, Viļānu, Kārsavas, Riebiņu, Rudzātu vidusskolām, Preiļu 2. vidusskolas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Dravnieku pamatskolas un Rēzeknes Mūzikas vidusskolas. Pieaugušo grupā no: Maltas, Rēzeknes, Viļāniem, Šķilbēniem, Riebiņiem, Kārsavas, Varakļānu novada, Viesītes un Riebiņu novada un pat no Rīgas.

Literāro darbu konkursa žūrija: Ilga Šuplinska (žūrijas priekšsēdētāja), Angelika Juško-Štekele (RTA Studiju un zinātņu prorektore), Maruta Latkovska (žurnāliste), Marta Binduka (Roberta Mūka muzeja izveidotāja), Ruta Suseja (Rēzeknes Centrālās bibliotēkas direktore). Konkursa norisi koordinēja Maltas BJC Žurnālistikas pulciņa skolotāja Skaidrīte Svikša.

4.-6. klašu grupa (5 dalībnieki): 1. vieta – Marta Bruzgule, tēlojums «Muna tāva sāta» (Viļānu vsk., sk. Ilze Straujupe) un Aldim Veigulim, stuosts «Liduojums»  (Dravnieku pmsk., sk. Irēna Mičuliša); 2. vieta – Selīna Svikša, dzejolis “Tāva sāta” (Maltas vsk., sk. Nellija Krasnobaja); 3. vieta – Danute Rudoviča, «Stāsts par mūsu lauku mājām» (Kārsavas vsk., vecmamma Ilga Rudoviča). Pateicība Annijai Čeirei (Viļānu vsk.) un mammai Lilijai.

7.-9. klašu grupa (7 dalībnieki): 1. vieta – Gunita Vjakse, «Miniatūra «Paldies vecvecākiem!»» (Riebiņu vsk., kons. Ruta Vjakse); 2. vieta – Elvita Budreviča, «Kādas vēstules stāsts» (Ludzas pils. ģimn., sk. Inta Žeikare); 3. vieta – Adriāna Volonte, «Vēstule pelēkajam Norvēģijas akmenim»  (Riebiņu vsk., sk. Rita Pudāne) un 3. vieta – Marks Tučs, «Tēlojums  «Mana bērnība»» (Malta, sk. Skaidrīte Babre). Veicināšanas balva Justīnei Kozulei (Rudzātu vsk., kons. Iveta Kārkle). Pateicība: Agatei Gžibovskai (Maltas vsk., sk. S.Babre), Marijai Bebrišai (Viļānu vsk., sk. Anita Vulāne).

10.-12. klašu grupa (6 dalībnieki): 1. vīta – Laura Grigule, «Dienasgrāmata «Tāva sāta myužam svāta»» (Preiļu 2.vsk., sk. Žanna Ļebedeviča); 2. vieta – Laura Svikša, «Munys tāva sātys muzyka» (J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vsk., sk. Oskars Krukovskis); 3. vieta – Indra Koroļonoka, «Tāva sāta myužam svāta» (Maltas vsk., sk. Inese Greiža); 3. vieta – Dagne Tuče, «Ieslēgtās atmiņas» (Maltas vsk., sk. Inese Greiža). Veicināšanas balva Maijai Livdānei (Maltas vsk., sk. Inese Greiža). Pateicība Signijai Igaunei (Kārsavas vsk., kons. Anita Lele).

Grupā 20+ (12 dalībnieki): 1. vietā Maruta Avramčenko, “Skusteņš viejā” (Viļāni); 2. vietā Karīna Koroļonoka, «Atmiņu stōsts» (Malta), Janīna Dukule, «Vīta, kas sirdi sylda» (Rēzekne); Santa Sirmoviča-Beļinska, «Tēlojums “Sirdsprieks zem svēteļa baltajiem spārniem»» (Viesītes nov./Riebiņu nov.); 3. vietā Agita Igaune, «Viestule «Agita breinumzemī»» (Kārsava) un Iveta Seimanova, «Zalta pūds» (Rīga). Pateicības: Valijai Jasmanei (Malta), Armandam Zujevam (Škilbani), Arvīdam Gļaudam (Nautrēnu pag.), Evelīnai Visockai (Riebiņi), Pēterim Keišam (Rēzekne), Dzidrai Bruzgulei (Bokōni).

Ināras Paičas (V.Tenčas-Goldmanes meitas) speciālbalvas saņems: Aldis Veigulis, Gunita Vjakse, Laura Grigule, Maruta Avramčenko i Arvīds Gļauda. Iedvesmas balva – Kresceņtejai Teklei Bierzeņai (Rīgas Ukraiņu vsk. 1.klase). Ilgas Šuplinskas specbalvas: Selīnai Svikšai, Elvitai Budrevičai, Santai Širmovičai-Bilinskai. VLA specbalva: Annijai Čeirei,  Elvita Budrevičai un Laurai Svikšai. RCB specbalvas: Annijai Čeirei (Viļānu vsk., kons. mamma Lilija Čeire); Indrai Koroļonokai un Karīnai Koroļonokai.S.Svikšas specbalvas: Dagnei Tučei, Armandam Zujevam (dzejolis “Latgola, tu muna”); Ilga Rudovičai (par mazmeitas sagatavošanu konkursam); Karīnai Koroļonokai (par izjustu atmiņu stāstu latgaliski). Maltas BJC specbalva – Kresceņtejai Teklei Bierzeņai (visjaunākajai dalībniecei par drosmīgo dalību abos konkursos).

Vizuālo darbu konkursā 4 grupās tika iesniegti 117 darbi. Žūrijas sastāvā bija: Inese Dundure (žūrijas pr-tāja, Latgales Kultūrvēstures muzeja Mākslas nodaļas vadītāja); Vēsma Ušpele (māksliniece); Jana Indričāne (māksliniece, grafiķe); Maltas vēstures muzeja krājuma glabātāja); Inga Skrūzmane-Mičule (māksliniece, restauratore, Roberta Mūka muzeja krājuma glabātāja); Tatjana Višņakova (māksliniece, restauratore).Konkursa norisi koordinēja Maltas BJC metodiķe Inta Bule.

1.-3. klašu grupa (25 dalībnieki):1. vietā Evelīna Vasile (Rēzeknes Sākumskola, 3.kl., sk. Maira Gribuste); 2. vietā Renārs Matisāns, Rodrigo Jaundzems un Markuss Samoilovs (visi no Špoģu Mūzikas un mākslas skolas 2. kl. (turpmāk ŠMMS), sk. Vita Kāpostiņa-Tuče); 3. vietā Arsenijs Gavriļenko (ŠMMS., 1.kl., sk. V.Kāpostiņa-Tuče), Melisa Apaidina (Maltas vsk., 2.kl., sk. Rita Siņavska), Jeva Ragozina (Maltas vsk., 2.kl., sk. V.Kāpostiņa-Tuče).Veicināšanas balvas:Kresceņteja Tekle Bierzeņa (Rīgas Ukraiņu vsk., 1.kl.), Paula Seidare (Ludzas mūzikas pmsk., 2.kl., sk. Dace Tihovska).

4.-6. klašu grupa (37 dalībnieki): 1. vietā Justīne Abarone, Kristiāna Gadzāne (abas no ŠMMS., 6.kl.,  sk. V.Kāpostiņa-Tuče) un Karīna Ņebogatova (Maltas vsk., 6.kl., sk. V.Kāpostiņa-Tuče). 2. vietā Valerija Trofimova (ŠMMS., 4.kl., sk. V.Kāpostiņa-Tuče), Alesja Solovjova (Maltas vsk., 6.kl., sk. Rita Siņavska), Kristīne Gruznova (Maltas BJC, 6.kl. sk. Rita Siņavska). 3. vietā Elizabete Utināne (Maltas vsk., 5.kl.,  sk. Rita Siņavska), Sannija Meluškāne (Riebiņu vsk., 5.kl., sk. Ruta Vjakse), Keita Litke (Maltas vsk., 5.kl., sk. Rita Siņavska), Elīna Oļševska (Maltas vsk., 4.kl., sk. V.Kāpostiņa-Tuče). Veicināšanas balvas:Raimonds Bringuls (Maltas vsk., 6.kl., sk. Rita Siņavska) un Juris Suveizda (ŠMMS, 6.kl., sk. V.Kāpostiņa-Tuče)

7.-9. klašu grupa  (50 dalībnieki): 1. vietā Milla Ketija Seņkova (Maltas vsk., 9.kl., sk. Rita Siņavska), Marija Bebriša (Viļānu vsk., 9.kl., sk. Anita Vulāne), Marks Tučs (Maltas BJC, 7.kl., sk. V.Kāpostiņa-Tuče). 2. vietā Darja Kuzņecova (Maltas vsk. struktūrvienība Liepu pmsk., 7.kl., sk. Nellija Kotebo), Kintija Jefimova (Maltas vsk., 9.kl., sk. Rita Siņavska), Dana Patrejeva (Riebiņu vsk., 9.kl.,  sk. Ruta Vjakse). 3. vietā Jelizaveta Barkanceva (Maltas vsk., 9.kl., sk. Rita Siņavska), Veronika Anosova (Maltas vsk. struktūrvienība Liepu pmsk.  7.kl., sk. Nellija Kotebo), Sergejs Tarakanovs (Maltas vsk., 8.kl., sk. V.Kāpostiņa-Tuče), Elīna Jonina (Maltas vsk., 7.kl., sk. Rita Siņavska). Veicināšanas balvas: Andželikai Percovai (Maltas vsk., 8.kl., sk. Rita Siņavska), Viktorija Matvejeva  (Maltas vsk.,7.kl., sk. Rita Siņavska), Marija Skangale (Salnavas pmsk., 8.kl., sk. Inese Skangale).

10.-12. klašu grupa (5 dalībnieki): 1. vietā Elija Bērziša (Tilžas vsk., 12.kl., sk. Iveta Kuģeniece), 2. vietā Viktorija Borise (Maltas vsk., 10.kl., sk. Rita Siņavska) un Dagne Tuče (Maltas BJC, 11.kl., sk. V.Kāpostiņa-Tuče). 3. vietā Laura Grigule (Preiļu 2.vsk., 12.kl., sk. Žanna Ļebedeviča). Veicināšanas balva Gabriēlai Lailai Aleksejevai (Rugāju novada vsk., 11.kl.).

Daces Gaigalas (muokslinīka Jura Gaigala meitys) simpātiju balvas saņems: Evelīna Burova (Rēzeknes sākumskola, 3.kl., sk. Maira Gribuste), Adriāna Volonte (Riebiņu vsk., 8.kl.,  sk. Ruta Vjakse), Einārs Juhņevičs (ŠMMS., 6.kl., sk. V.Kāpostiņa-Tuče), Viktorija Borise (Maltas vsk., 10.kl.,  sk. Rita Siņavska) un Marks Tučs (Maltas BJC, 7.kl., sk. V.Kāpostiņa-Tuče).

Vietējās Latgales Avīzes» speciālbalvas – Rodrigo Jaundzemam un Darjai Kuzņecovai. Fotovēsturnieka Pētera Korsaka speciālbalva Mārai Kancānei (Maltas vsk., 7.kl., sk. Rita Siņavska), kuras zīmējums darbu «Sēta uz kalna» tika izvēlēts vākam V.Tenčas-Goldmanes topošajai dzejoļu grāmatai.

Visiem dalībniekiem visgaidītākā ziņa noteikti bija par galveno balvu ieguvējiem. Jāpiebilst, ka tos gan neizvēlējās žūrija, un pasākumā laimīgos konkursantus nosauca pats A.Bitāns: datoru saņems literārā darba autore Maruta Avramčenko, planšetdators bija paredzēts tikai vizuālo darbu konkursā, bet rezultātā A.Bitāns uzsvēra, ka “bijis liels prieks redzēt tik daudz jauku darbu”, un planšetdatorus saņēma divi dalībnieki – Milla Ketija Seņkova un Aldis Veigulis.

Pasākumā muzikālo gaisotni radīja grupas “Bez nosaukuma” dalībnieces Laura Svikša un Nika Tihomirova, kuras savā aranžijā dziedāja grupas “Bez PVN” dziesmu “Eņģeļi”. Simboliski, jo tā vēsta par paaudžu maiņu, par to, ka kādam vienmēr jāturpina kāda cita iesāktais. Šie darītāji ir katrs no mums, tikai no mūsu gribas un uzņēmības atkarīga arī pirms 104 gadiem notikušā Latgales kongresa ideju dzīvotspēja. Vai Latgales dižgari lepojas ar to, ko pašlaik redz no augšas? Retorisks jautājums, adresēts katram no mums, kas dzīvo Latgalē pašlaik… “Laiks vysu saliks pa vītom”, bet mums katram jāpiepilda šis laiks ar to, ko protam vislabāk. Katram ne tikai Latgales dienas svinībām par godu, bet daudz biežāk jādod pamats “mūsu eņģeļiem svilpot”… Runāsim, lasīt, rakstīsim – DZĪVOSIM latgaliski. Tikai mēs, Latgalē dzīvojošie, vienīgie visā pasaulē to spējam!

P.S. Maltas vārdu popularizējošais konkurss šogad Latgales dienas svinībās bija līdzās tiešsaistē notikušajām: novadmācības un latgaliešu valodas stundām (kuras vadīja postfolkloras grupas “Rikši” vadītājs Ēriks Zeps, spēlfilmas “Piļsāta pi upis” Anša lomas atveidotājs Dāvis Suharevskis, dzejniece un producente Evika Muizniece), kā arī 20. atklātās latgalīšu rakstu valodas un kultūrvēstures valsts olimpiādes un 21. skatuves runas konkursa "Vuolyudzāni" laureātu godināšanai. Svinīgs pasākums tika translēts arī no Latvijas Republikas Saeimas. Šīgada Latgales dienas svinības organizēja: “Latgolys symtgadis kongresa sareikuojuma reiceibys izpiļdis komiteja”, “Latgalīšu kulturys bīdreiba”, “Latgalīšu volūdys, literaturys i kulturviesturis školuotuoju asociaceja”, Maltas Bērnu un jauniešu centrs, bet atbalstīja: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latgalīšu kulturys gazeta un “Vietējā Latgales Avīze”.

Skaidrīte Svikša

Skaidrīte Svikša

Last modified on Piektdiena, 30 Aprīlis 2021 09:46