LT Stable - шаблон joomla Книги

Pilskalni

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes 2017. gada budžets

Iedzīvotāju skaits un galvenās prioritātes Maltas un Pušas pagastos 2017. gadā

Iedzīvotāju skaits

Uz 01.01.2016.

Uz 01.01.2017

Iedzīvotāju skaits Maltas pagastā

2984

2910

Iedzīvotāju skaits Pušas pagastā

443

452

Iedzīvotāju skaits kopā:

3427

3362

Galvenās prioritātes 2017. gadā:

1)Izglītība

2) Kultūra

3) Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana un pārējā ekonomiskā darbība

Maltas pagasta  pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde 2016.g. budžeta ieņēmumu izpilde

EKK

IEŅĒMUMI

2016. gada plāns

2016. gada izpilde

Izpildes %

9.0.0.0

Pašvaldību  nodevas un kancelejas nodevas

52

43

82

12.0.0.0

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

849

873

102,9

13.0.0.0

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas

6757

6327

93,6

18.0.0.0

Valsts budžeta transferti

9492

8539

90

19.0.0.0

Pašvaldību budžeta transferti

1 652 457

1 650 072

99,9

21.0.0.0

Iestāžu ieņēmumi

139894

137382

98,2

 

KOPĀ:

1 809 501

1 803 235

99,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maltas pagasta pārvaldes 2016.g. budžeta ieņēmumu izpilde

EKK

IEŅĒMUMI

2016. gada plāns

2016. gada izpilde

Izpildes %

9.0.0.0

Pašvaldību  nodevas un kancelejas nodevas

52

43

82

12.0.0.0

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

840

855

101,8

13.0.0.0

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību )īpašuma iznomāšanas

6757

6327

93,6

18.0.0.0

Valsts budžeta transferti

4716

3763

79,8

19.0.0.0

Pašvaldību budžeta transferti

1505011

1503815

99,9

21.0.0.0

Iestāžu ieņēmumi

118169

118252

100,1

 

KOPĀ:

1 635 545

1 633 055

99,8

 

Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde 2016. gada budžeta izdevumu izpilde

Izdevumu atbilstoši FK

IZDEVUMI

2016. gada plāns

2016. gada izpilde

Izpildes %

01.000.

Vispārējie valdības dienesti

208943

206867

99

04.000.

Ekonomiskā darbība

154363

151344

98

06.600

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

127065

90340

71,1

08.000

Atpūta, kultūra un reliģija

359799

342418

95,2

09.000

Izglītība

1010002

994267

98,4

10.000

Sociālā aizsardzība

6345

5254

82,8

 

Kopā: 

1 866 517

1 790 491

95,9%

22.200

Saņemto mainīgās likmes vidējā termiņa aizņēmumu atmaksa

25526

24809

97,2%

 

IZDEVUMI KOPĀ:

1 892 043

1 815 300

95,9%

 

Maltas pagasta pārvaldes 2016. gada budžeta izdevumu izpilde

Izdevumu atbilstoši FK

IZDEVUMI

2016. gada plāns

2016. gada izpilde

Izpildes %

01.000.

Vispārējie valdības dienesti

161864

161834

100

04.000.

Pārējā ekonomiskā darbība

139189

136739

98,2

06.600

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

56186

52669

93,7

08.000

Atpūta, kultūra un reliģija

219013

209186

95,5

09.000

Izglītība

1096427

1076564

98,2

10.000

Sociālā aizsardzība

5019

3797

76

 

Kopā:

1 674 698

1 640 789

98%

22.200

Saņemto mainīgās likmes vidējā termiņa aizņēmumu atmaksa

25526

24809

97,2%

 

IZDEVUMI KOPĀ:

1 700 224

1 665 598

98%

 

2017.gada budžeta ieņēmumi  – 1 882 253 EUR

2017.gada Maltas pagasta budžeta ieņēmumi – 1 724 300 EUR

2017.gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām – 1 927 913 EUR

2017.gada Maltas pagasta budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām – 1 733 897 EUR

 

Maltas pagasta iestāžu uzturēšanas izdevumi 2017. gada budžetā EUR

Iestāžu uzturēšanas izdevumi atbilstoši: Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (IAS); Attīstības programmas rīcības virzieniem un uzdevumiem (APU, RV)

Klasifikāc. kods pēc FK

Klasifikācijas kods/kodi pēc EK

Plānotā summa, EUR

Atbilstība attīstības dokumentiem*

01.110

2279- ēkas Skolas ielā 24, Maltā  energoaudits un tehniskā projekta izstrāde

12000

IAS3.3.;AP,RV2.6;U2.6.1

04.900

2350 – informatīvie stendi Maltas pagasta teritorijā, Maltas robežas zīmes iegāde  un uzstādīšana, iegādes ciema teritorijas labiekārtošanai, bērnu hokeja laukuma pārnešana, teritorijas iegaismošana,

12500

IAS3.3.IP3; AP,RV2.1.;RV3.3. U.3.2.2

06.600

2241 -Stacijas ielas kāpņu remonts, Maltas ezera krasta no stadiona puses izlīdzināšana

13400

IAS 3.2.SM3; AP,RV4.1.;U1.1.2

 

2279-NĪ uzmērīšana, ieraksts ZG, ēkas Brīvības ielā 6, Maltā TP izstrāde

25664

IAS 3.2., RV 2.6.

08.220

2241-Maltas muzeja telpu remonts

9600

AP, U.2.4.1.

08.230

2241-Maltas Kultūras nama remonta darbi

3276

AP;RV 2.4; U 2.4.1

 

2390-materiāli  noformējumam, prezentācijai, ziedi, preces pasākumu nodrošināšanai saskaņā ar KN pasākumu tāmi (38 pasākumi)

5308

AP, RV 4.2., U.4.2.2., RV 3.2., U3.2.1.

09.100

2241- Pirmsskolas izglītības iestādes grupiņu tualešu un koridora telpu remonts.

24680

AP;RV2.2.;U2.2.3.

09.210

2312-inventāra iegāde mācību procesa nodrošināšanai vidusskolā un kopējā infrastruktūrā

59152

AP ,U.2.2.2.,RV2.2; IAS3.3.

 

2350-vidusskolas un kopējās infrastruktūras uzturēšanas materiāli

31003

AP U.3.1.1.,RV3.1.; IAS3.3.

 

2370- mācību līdzekļi programmu apgūšanai, t.sk. 5g.-6g.apmācību procesam

4538

AP, U.2.2.2.,RV2.2; IAS3.3.

09.510

2241- Maltas BJC iekštelpu remonts

7300

AP U.3.1.3.,RV3.1.; IAS 3.3

 

Maltas pagasta budžeta kapitālie izdevumi 2017. gada

Iestāžu kapitālie izdevumi atbilstoši: Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (IAS); Attīstības programmas rīcības virzieniem un uzdevumiem (APU RV)

 

Klasifikā-cijas kods pēc EK

Rīcības/aktivitātes nosaukums

Plānotā summa, EUR

Atbilstība attīstības dokumen- tiem*

SM – stratēģiskie mērķi

IP- ilgtermiņa prioritātes

06.600

5232

Pamatlīdzekļi teritorijas uzkopšanai un uzturēšanai kārtībā

1748

IAS 3.2.  SM3; AP, RV1.1.,U.1.1.1. RV 2.2., U 2.1.6.

09.210

5232

Pamatlīdzekļi vidusskolas kopējās infrastruktūras medicīnas kabinetam, baktericīda lampa, plaukti ar durvīm, uzkopšanas ratiņi

10701

AP, RV 3.1. ,U.3.1.1., IAS3.3., IP1

 

5233

Mācību grāmatas un daiļliteratūra skolas bibliotēkai

5900

AP,  RV 2.2.,  U.2.2.2.,  IAS 3.3.,IP1

 

5238

Datortehnika , biroja tehnika  vidusskolai

21443

AP, RV 2.2. , U 2.2.2. ,IAS 3.3., IP1

09.510

5232

Mūzikas instrumenti, klavieru paaugstinājums (bīdāmā skatuve) Maltas mūzikas skolai

4800

AP, RV 3.3., U 3.1.3.. ,IAS 3.3., IP1

 

5232

Mūzikas instrumenti novada pūtēju orķestrim

3700

AP, RV 3.1.,  U3.1.3.,IAS 3.3., IP1

 

2017.gada budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 1 927 913 EUR

 

2017.gada Maltas pagasta budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām  1 758 737 EUR

 

2017.gadā plānotie iepirkumi

Iepirkuma nosaukums

Provizoriskā līgumcena, EUR (bez PVN)

Izdevumu funkcionālā kategorija

Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)

Inventāra iegāde skolai un kopējai infrastruktūrai

48886

09.210

 Pieejamās iegādes  EIS sistēmā, pārējais  gada laikā sludinot  atsevišķu iepirkumu

Datortehnikas iegāde

17721

09.210

 EIS sistēmā gada laikā

Maltas pagasta un Pušas pagasta autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana  vasaras un 2017.-2018. gada ziemas sezonā.

74000

04.000

marts

Ēkas Skolas ielā 24 energoaudits, TP izstrāde, ēkas Brīvības ielā 6 TP izstrāde

27000

01.110

04.900

aprīlis

Mūzikas instrumentu iegāde Maltas mūzikas skolai un Pūtēju orķestrim

5372

09.510

maijs

Remonta darbi Maltas pagasta iestādēs( BJC, muzejs , PII, uz Stacijas ielas gājēju pāreju  kāpņu remonts)

45647

08.210

jūnijs

Kurināmā – koka skaidu granulu iegāde Pušas pārvaldes iestāžu apkures vajadzībām

5950

01.110

04.900

08.210

08.230

10.400

10.910

augusts

Degvielas iegāde Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde vajadzībām

50000

Visām FK

novembris

Kancelejas un saimniecības preču piegāde Maltas pagasta pārvaldes iestāžu  un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde iestāžu vajadzībām

26500

Visām VK

  novembris

 

Maltas pagasta un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde 2017.gada budžeta izdevumu raksturojošie rādītāji

Izdevumus raksturojošai rādītājs

Izdevumu īpatsvars

Visu izdevumu apjoms uz 1 iedzīvotāju

573EUR/ uz 1 iedzīv.

Vispārējo valdības dienestu izdevumi (%)

11,5%

Vispārējo valdības dienestu izdevumi uz 1 iedzīvotāju

65,9 EUR/uz 1 iedzīv.

Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)

50,2%

Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā  (%)

7,8%

Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā uz 1 iedzīvotāju

44,7 EUR/uz 1 iedzīv.

 

Veiktie un plānotie pasākumi  parādu uz 2017.gada sākumu  samazināšanai (Malta - 12 177 EUR)

DEBITORU PARĀDI UZ 01.01.2017.

VEIKTIE UN PLĀNOTIE PASĀKUMI PARĀDA SAMAZINĀŠANAI

3920 EUR- Zemes nomas maksas parāds, kas veidojies no iepriekšējo gadu parādiem

-  Parādniekiem  nosūtīti atgādinājumi;

-  Katra gada sākumā tiek nosūtīts salīdzināšanas  akts par nomas maksas summām, ko debitoram jāapliecina ar savu parakstu;

-   Plānots risināt jautājumu par neatgūstamajiem debitoru parādiem (nomnieks miris, nav saistību pārņēmēja)

2162EUR- šaubīgie debitoru parādi par iepriekšējiem 6-10 gadiem

- Parādniekiem nosūtīti salīdzināšanas akti par debitoru summām;

- Noskaidrots ,ka ir reorganizēti uzņēmumi, likvidēti vai  ierosināts maksātnespējas process, ir uzņēmumi par kuriem publiskajās datu bāzēs informācija nav  atrodama .

4935 EUR - NĪ izpirkuma maksājumi

- Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem maksājumi atbilstoši  maksājumu grafikam.

1160 EUR- tekošie rēķini, tsk. telpu nomas maksas u.c . saistību maksājumi.

- Nosūtīti rēķini  un salīdzināšanas akti  uz 01.01.2017.

 

Plānotais darbs pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

MALTAS PAGASTA PĀRVALDE

•        Pašvaldības dzīvokļu skaits Maltas pagasta : 121;

•        Izīrēti dzīvokļi – 117;

•        Dzīvojamo fondu apsaimnieko Pašvaldības SIA « Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums».

 

2017.gadā plānotā nekustamā īpašuma atsavināšana

Malta

1)     Īpašums Līvānu ielā 8, Maltā- ieraksts Zemesgrāmatā;

2)     Īpašums Līvānu ielā 9, Maltā – ieraksts Zemesgrāmatā;

3)     Īpašums Andrupenes ielā 78 Maltā – ieraksts Zemesgrāmatā;

4)     Īpašums Skolas ielā 38-6  , Maltā- ieraksts Zemesgrāmatā;

5)     Īpašums Skolas ielā 38-35, Maltā Ieraksts Zemesgrāmatā;

6)     1.maija ielā 89, Maltā – ēku inventarizācija un ieraksts Zemesgrāmatā;

7)     Īpašums Kalnu ielā 11, Maltā- saņemts jauns ierosinājums;

8)     Kr. Barona ielā 17, Maltā – saņemts jauns ierosinājums;

9)     Īpašums «Mazpriedītes» Maltas pagastā – zemes uzmērīšana, ēku un būvju inventarizācija, ieraksts zemesgrāmatā;

            10) Citi atsavināšanas darījumi saskaņā ar fizisku personu iesniegumiem

Pašvaldības nekustamo īpašumu ierakstīšana zemesgrāmatā:

1)     Rozentovas kapsētas paplašinātās teritorijas ierakstīšana ZG – turpinās;

2)     Rozentovas kapu uzmērīšana un ieraksts Zemesgrāmatā;

3)     Kapličas inventarizācija un ieraksts Zemesgrāmatā;

 

Investīcijas, projekti 2018., 2019. gadam MALTAS PAGASTĀ

Atbilstoši Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.- 2018. gadam:

1. Stratēģiskās daļas  punkts 3 “ Rīcības plāns”  U1.1.3. “Attīstīt ceļu un ielu apgaismojumu”.

Plānotais projekts: Maltas ciemata Stacijas un Skolas ielas apgaismojuma rekonstrukcijas darbi.

 2. Stratēģiskās daļas  punkts 3 “ Rīcības plāns”  U2.6.2. “Veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības ēkās un būvēs”

Plānotie projekti:

2.1. Pašvaldības ēkas Brīvības ielā 6, Maltā  renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana;

2.2. Maltas bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.

 

3. Stratēģiskās daļas  punkts 2.3. “ Vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi” VP 1 “Iekšējo un ārējo novada savienojumu, tehniskās infrastruktūras attīstība”

Plānotais projekts:

1)     Ēkas Skolas ielā 24, Maltā rekonstrukcija un pielāgošana ģimenes ārstu prakses vajadzībām;

2)     Skvēra ierīkošana un transporta infrastruktūras labiekārtošana Maltā.

 

2017. gada Speciālā budžeta ieņēmumi - 68 622EUR (Malta, Puša)

 

2017.gada Maltas pagasta Speciālā budžeta ieņēmumi 49 384 EUR

 

2017.gada Maltas pagasta Autoceļu fonda plānotie izdevumi 49 364 EUR