LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Maltas un Pušas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2017.,2018. gadā” identifikācijas Nr. RNP MPP 2017/1.

Piedāvājumu iesniedza:

-        SIA “Ceļi un tilti”, Reģ. Nr.42403006225, piedāvājuma cena 148 774,40 EUR.

-        VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons, Reģ. Nr.40003356530, piedāvājuma cena 81 828,54 EUR.

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst iepirkuma „Maltas un Pušas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2017., 2018. gadā” identifikācijas Nr. RNP MPP 2017/1 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir  VAS  „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 09.03.2017. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu Maltas un Pušas pagastā vasaras un ziemas sezonā 2017.- 2018.gadā ar VAS  „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons, Reģ. Nr.40003356530.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 81 828,54 (astoņdesmit viens tūkstotis astoņi simti divdesmit astoņi eiro, 54 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu tiks publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Irina Orlovska

tālr. 64634368, e-pasts: Irina.Orlovska@malta.lv

Līgums VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par Maltas un Pušas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu vasaras un ziemas sezonā 2017., 2018. gadā.

Iepirkuma veids – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

Identifikācijas numurs – RNP MPP 2017/1.

CPV kods: 45233141-9 (Ceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbi).

Paredzamais Līguma izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2017. gada 7. martā plkst. 10.00

Piedāvājumi jāiesniedz – Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Irina Orlovska, tālr. 64634368, e-pasts: Irina.Orlovska@malta.lv

Paziņojums par līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/486078

NOLIKUMS

Paziņojums par atklāta konkursa „Pārtikas produktu un dzērienu piegāde” ID Nr. RNP MPP 2016/11 pārtraukšanu.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38. pantu, Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par atklāta konkursa“Pārtikas produktu un dzērienu piegāde” ID Nr. RNP MPP 2016/11pārtraukšanu  sakarā ar to, ka piedāvātā pretendentu summa pārsniedz izvēlētās iepirkuma procedūras līgumcenu robežu.
Paziņojumspar atklāta konkursa pārtraukšanu IUB mājaslapā.  
Kontaktpersona: Alīda Jasmane
tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv
 

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Kancelejas un saimniecības preču piegāde Maltas pagasta pārvaldei” identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/10.

Piedāvājumus iesniedza:

 

Nr.p.k.

 

Pretendents (juridiskai personai – nosaukums, fiziskai personai – vārds, uzvārds

 

Piedāvājuma

cena EUR, bez PVN

1.daļa-

kancelejas preču piegāde

2. daļa-

saimniecības preču piegāde

1.

SIA „jo-jo.lv”, reģ.Nr.41503048692

4114.35

-

2.

SIA „Prāna Ko”,

reģ.Nr. 40003277283

-

23313.99

3.

SIA „Egals AL”,

reģ.Nr. 40103381074

-

23087.65

4.

SIA „Lekon”,

reģ.Nr. 42402004689

4356.98

19853.96

5.

SIA „Selding”,

reģ.Nr.40003684081

-

18043.97

6.

SIA „Print & Serviss”,

reģ.Nr.41503049293

7448.99

19540.39

 

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu kancelejas preču piegādei, kas atbilst iepirkuma „Kancelejas un saimniecības  preču piegāde Maltas pagasta pārvaldei” identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/10 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir  SIA “Lekon” piedāvājums un saimniecības preču piegādei ir SIA “Selding” piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 23.12.2016. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par kancelejas preču piegādi Maltas pagasta pārvaldei ar SIA Lekon”, reģ. Nr.42402004689 (kopējā līgumcena EUR 4 356,98 bez PVN) un līgumu par saimniecības preču piegādi ar SIA “Selding”, reģ. nr. 40003684081 (kopējā līgumcena EUR 18 043,97 bez PVN).

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu tiks publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute

tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par pārtikas produktu un dzērienu regulāru piegādi Maltas vidusskolas un Maltas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.

Iepirkuma priekšmets dalās 9 (deviņās) daļās:

Daļa Nr.1 „Gaļas produkti un vistas gaļa”, CPV kods: 15100000-9 (dzīvnieku valsts produkti, gaļa un gaļas produkti);

Daļa Nr.2 „Kartupeļi”, CPV kods: 03212100-1 (kartupeļi);

Daļa Nr.3 „Svaigi dārzeņi audzēti Latvijā”, CPV kods: 03221000-6 (dārzeņi);

Daļa Nr.4 „Svaigi dārzeņi”, CPV kods: 03221000-6 (dārzeņi);

Daļa Nr.5 „Fasētie pārtikas produkti”, CPV kods: 15000000-8 (pārtikas produkti, dzērieni);

Daļa Nr.6 „Svaigi augļi”, CPV kods: 03222320-2 (āboli, bumbieri un cidonijas);

Daļa Nr.7 „Eksotiskie svaigie augļi”, CPV kods: 03222000-3 (augļi un rieksti);

Daļa Nr.8 „Piens un piena pārstrādes produkti”, CPV kods: 15500000-3 (piena produkti);

Daļa Nr.9 „Maize un maizes izstrādājumi”, CPV kods: 15800000-6 (dažādi pārtikasprodukti).

 Iepirkuma veids – atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
Identifikācijas numurs – RNP MPP 2016/11.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – līdz 2018.gada 31.augustam.

Procedūras uzsākšanas datums: 2016. gada 19.decembrī.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2017.gada 19.janvārī plkst. 10.00.

Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: jelena.snukute@malta.lv

Paziņojums par plānoto līgumu:https://pvs.iub.gov.lv/show/477732

NOLIKUMS

  Malta  

 

Tuvākie pasākumi